middelvinger

De tijd waarin wij leven is turbulent. De onderhuidse onvrede druppelt langzaam uit de vette huid van het volk. En het werd tijd. Onvrede met gekozen leiders moet worden geuit. Het functioneert als correctie. Wanneer leiders geen tegengas krijgen, halen ze zichzelf in, worden overmoedig en te blij met zichzelf. Dat het volk zo laat aan de bel trekt – en het is nooit te laat – komt door de materiële welvaart waarin het is ondergedompeld. Dat maakt de mens onverschillig, onbewust en onnadenkend.

Aan de manier van uiting geven aan die onvrede is merkbaar dat decennia lang geen aandacht is besteed aan het trainen van fatsoen, aan het leren controleren van emoties (stokpaardje van Confucius). Emoties zijn prachtig. Laat ik dat voorop stellen. Ze leiden tot bewustwording en alleen dan als ze eerst worden begrepen door degene die de emoties ervaart. Onbegrepen zijn het ongeleide projectielen die het begin van de afbraak van onze zo moeizaam verworven civilisatie inluiden. Dat geldt voor de wereld en voor ieder mens persoonlijk.

Onze kostbare, moeizaam bevochten en verworven vrijheid van meningsuiting is verworden tot geschreeuw en gescheld. Tolerantie en vrijheid hebben zichzelf ingehaald. Net als de leiders. Doorgeslagen vrijheid roept onvrijheid op en doorgeslagen tolerantie roept intolerantie op. Het is gedrag van mensen die in een vrij land in alle luxe met een vrije opvoeding zijn grootgebracht waarbij ongeremdheid heilig is verklaard. Beheersing en fatsoen zijn van “vóór de oorlog”. Hoe om te gaan met emoties en onze onbetaalbare vrijheid is onbekend terrein. En nu komt de aap uit de mouw.

Zonder restricties bestaat er geen vrijheid of tolerantie.

Dat is de ijdele, grillige droom van onevenwichtige, wispelturige mensen (Urantia pag. 906).

Zonder discipline is de mens verloren. In de geschiedenis van de mensheid zijn civilisaties groot geworden dankzij goede regulering. Het sociale mechanisme biedt namelijk een mate van zekerheid en bescherming tegen een terugval naar de verschrikkelijke antisociale omstandigheden van vroeger.

Vroeger was het leven een strijd om het bestaan; daarna ging het over het verhogen van het levenspeil. Nu en in de toekomst zal het gaan over de kwaliteit van het denken.

Byron Katie

Daarom is het van het allergrootste belang dat gedachten (allemaal veroorzaakt door een onbewuste emotie) worden onderzocht waarmee de emotie instant wordt gekend. Pas wanneer de mens begrijpt wat hem drijft kan er met fatsoen worden gereageerd en geregeerd. De civilisatie kan doorgroeien naar een nog hoger peil in plaats van terugvallen naar de primitieve strijd om het bestaan.

Een bijkomstigheid die het denken nog meer verward is het misbruik van het prachtige internet. De afleiding en versnippering van aandacht zijn ongekend groot. Zo komt een mens nooit toe aan het ontwikkelen van bewustzijn. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Want een volk dat niet nadenkt en geen geestelijk leven heeft of ontwikkelt, laat alles gewoon gebeuren zolang het maar zijn natje en droogje heeft. Zo kan de regelgeving uitgroeien tot een doel op zich in plaats van een bijdrage te zijn aan de mensheid en civilisatie. De pensioenen naar Europa (wat dat in de praktijk ook moge betekenen) is het meest recente voorbeeld van leiders die geen tegengas krijgen en overmoedig zijn geworden en een volk dat slaapt. Vanaf mijn woonstee in Portugal verbaas ik me dat er niemand de barricades opgaat. Dat geen enkele krant onderzoek doet. Het gaat nog steeds veel te goed.

En het is echt waar: het volk krijgt de leiders die het verdient.

ACHTERGRONDINFORMATIE
Riny Boeijen reageerde op het “pensioenverhaal” wat niet blijkt te kloppen. Hierbij voeg ik pdf van een artikel hierover in de Gelderlander van 8 juli 2016 geschreven door Deborah Jongejan. Brussel komt niet aan ‘ons’ pensioen[:en]middelvinger

The times we live in are turbulent. The subcutaneous discontent slowly oozes from the fat skin of the people. And this was about time. Discontent with chosen leaders should be expressed. It functions as a correction. Whenever there is no counteracting the leaders, they will overhaul themselves, become cocky and overly happy with their actions. People sounding the alarm so late – and it is never too late – is due to the material prosperity in which they are submerged. This makes the human being indifferent, unconscious and thoughtless.

By the way the discontent is being expressed it is obvious that during decades no attention has been given to the training of decency; learning to control emotions (favourite theme of Confucius). Emotions are important. I do want to put that first. They trigger awareness; and only if they are understood by the person who has the emotions. When not understood they are like unguided missiles that announce the beginning of the dismantling of our so hard-worn civilization. This is applicable to the world and to each individual.

Our precious, hard-won free speech has turned into screaming and scolding. Tolerance and freedom overhauled itself. Like the leaders did. Freedom that has reached the tipping point evokes lack of freedom and tolerance that has reached the tipping point evokes intolerance. It is the behaviour of people who live luxurious lives in a free country and who received a free upbringing whereby unboundedness has been declared holy. Control and decency seem to be concepts from “before the war”. How to deal with emotions and our invaluable freedom is unknown terrain. And look at us now.

Without restrictions there is neither freedom nor tolerance.

Liberty without restrictions is the vain and fanciful dream of unstable and flighty human minds (The Urantia Book page 906).

Without discipline the human being is lost. In the history of mankind civilizations became grand thanks to good legislation. The social mechanism provides a degree of certainty and protection against a decline back to the horrible anti-social circumstances of the past.

In the old days life was a struggle for existence; then it was about upgrading the standard of living. Now and in the future life will be about the quality of the thinking.

Byron Katie I think it is of the utmost importance that thoughts (all caused by an unconscious emotion) are being investigated in order to know the emotion instantly. Only when the individual understands what makes him tick one can react and lead with decency. Civilization can continue growing to an even higher lever instead of declining to the primitive struggle for existence.

A concomitant that confuses the thinking even more is the abuse of the fantastic Internet. The distraction and dispersion of attention are unprecedented. In this way a human being will never come to de development of consciousness. And of course that is the intention. While a nation that does not think and does not have or has developed a spiritual life, allows everything to happen as long as it has its comforts. In this way the legislation can grow into an aim in itself instead of being a contribution to humanity. The European government is a great example. Leaders not being counteracted become overconfident and nations stay asleep.

And it is true: the nation gets the leaders it deserves.[:]