Satsang Sunday

(PORTUGUÊS) (NEDERLANDS)

Quinta dos Chões – Photo: Alex Buiter

Yoga is a process of discovery. I experience this daily. The discovery of the body, the mind and the integration of the two is an ongoing process. Actually, I strive for the effortless unity of body and mind. The unity we had when we were children playing. 

The programming of our brains through upbringing, education and society has caused the sense, by which we experience our bodies, to stop functioning. Practising yoga not only revives that sense, but allows the whole body to behave harmoniously again and heal itself in every area.

Yoga, like meditation, is a science and an art. 

A science because it requires a systematic approach and a clear understanding of the yoga process. 

An art? Yes, both yoga and meditation are art forms, like being able to play an instrument. A 12-week course is not enough and neither is a little practice once a week. I will practise daily for months, if not years, to learn and train every aspect of the instrument and my skill. There is no maestro in the world who is successful after taking lessons for 12 weeks.

Of course, it is not necessary to want to get the top prize. I just want to say that the best results for health of body and mind are achieved through constant loving practice.

When your life is chaos, you might hope that yoga and meditation will bring peace. That happens to some extent, only if you stop doing it then the chaos is still there. 

Ask yourself what you are aiming at by taking yoga and/or meditation classes.

Do you have an answer?

What do you think you are achieving?

And how would it feel in your mind and body if you achieved that goal?

You know, if that goal brings joy to your heart then no effort is too much to pursue it.

Then a focus unparalleled naturally emerges and all side issues and distractions disappear like snow in the sun. 

Come to Sunday’s satsang with that goal in your heart.

We will start with a pranayama practice, followed by a complete yoga class that each person can perform at their own level. We will conclude with savasana to give the body and mind space for complete relaxation so that they are ready for a sitting meditation. We need a vertical spine for the meditation to be as effective as possible. So I ask you right now not to lie down, no matter how wonderful it is to doze off. If you don’t like sitting on the floor, we will arrange a chair for you. In any case, it is important that you can sit motionless for 15 to 20 minutes.

I look forward to seeing you!

Satsang Domingo

Quinta dos Chões – Photo: Alex Buiter

A yoga é um processo de descoberta. Experimento isto diariamente. A descoberta do corpo, da mente e a integração dos dois é um processo contínuo. Na verdade, pretendo à unidade sem esforço, do corpo e da mente. A unidade que tínhamos quando éramos crianças a brincar. 

A programação dos nossos cérebros através da educação, da formação e da sociedade fez com que o sentido pelo qual experimentamos os nossos corpos, deixasse de funcionar. A prática do yoga não só reaviva esse sentido, mas permite que todo o corpo se comporte de novo harmoniosamente e se cure a si próprio em todas as áreas.

O yoga, tal como a meditação, é uma ciência e uma arte. 

Uma ciência porque requer uma abordagem sistemática e uma compreensão clara do processo de yoga. 

Uma arte? Sim, ambos são uma forma de arte, como poder tocar um instrumento. Um curso de 12 semanas não é suficiente para tocar perfeitamente e também não é um pouco de prática uma vez por semana. Praticarei diariamente durante meses, se não anos, para aprender e treinar todos os aspectos do instrumento e das minhas capacidades. Não há nenhum maestro no mundo que seja bem sucedido após 12 semanas de aulas.

É claro que não é necessário querer receber o prémio máximo. Quero apenas dizer que os melhores resultados para a saúde do corpo e da mente são alcançados através de uma prática amorosa constante.

Quando a sua vida é um caos, pode esperar que o yoga e a meditação tragam paz. Isso só acontece até certo ponto, se se deixar de o fazer, então o caos ainda existe. 

Pergunte a si mesmo qual é o seu objectivo ao ter aulas de yoga e/ou meditação.

Tem uma resposta?

O que pensa que está a conseguir?

E como se sentiria na sua mente e no seu corpo se atingisse esse objectivo? 

Se esse objectivo traz alegria ao seu coração, então nenhum esforço é demasiado para o perseguir. Depois surge naturalmente um foco sem paralelo e todas as questões e distracções laterais desaparecem como a neve ao sol. 

Venha à satsang de domingo com esse objectivo no seu coração.

Começaremos com uma prática de pranayama, seguida por uma aula completa de yoga que cada pessoa pode realizar ao seu próprio nível. Concluiremos com savasana para dar ao corpo e à mente espaço para um relaxamento completo, de modo a que estejam prontos para uma meditação sentada. Precisamos de uma coluna vertebral vertical para que a meditação seja tão eficaz quanto possível. Por isso, peço-vos desde já que não se deitem, por mais maravilhoso que seja adormecer. Se não gostar de se sentar no chão, nós arranjar-lhe-emos uma cadeira. Em qualquer caso, é importante que se possa sentar imóvel durante 15 a 20 minutos.

Estou ansioso por vos ver!

Satsang Zondag

Quinta dos Chões – Photo: Alex Buiter

Yoga is een proces van ontdekking. Dat ervaar ik dagelijks. De ontdekking van het lichaam, de geest en de integratie van deze twee is een voortdurend proces. Eigenlijk streef ik naar de moeiteloze eenheid van lichaam en geest. De eenheid die we hadden toen we nog kinderen waren die speelden. 

De programmering van onze hersenen door opvoeding, opleiding en maatschappij heeft ervoor gezorgd dat het zintuig waarmee we ons lichaam ervaren niet meer functioneert. Het beoefenen van yoga brengt niet alleen dat zintuig weer tot leven, maar zorgt dat het hele lichaam zich weer harmonieus kan gedragen en zichzelf op ieder gebied kan helen.

Yoga is net als meditatie een wetenschap en een kunst. 

Een wetenschap omdat het vraagt om een systematische benadering en een helder begrip van het yogaproces. 

Een kunst? Ja, zowel yoga als meditatie zijn een kunstvorm, zoals een instrument kunnen bespelen. Een cursus van twaalf weken is niet voldoende en een keer in de week wat oefenen ook niet. Ik zal maanden, zo geen jaren dagelijks oefenen om ieder aspect van het instrument en mijn vaardigheid te leren kennen en te trainen. Er is geen enkele maestro in de wereld die succesvol is na twaalf weken les genomen te hebben.

Het is natuurlijk niet nodig om de hoofdprijs te willen halen. Ik wil alleen zeggen dat de beste resultaten voor gezondheid van lichaam en geest behaald worden door constante liefdevolle oefening.

Wanneer je leven een chaos is, hoop je misschien dat yoga en meditatie rust gaan brengen. Dat gebeurt tot op zekere hoogte, alleen als je ermee ophoudt dan is de chaos er nog steeds. 

Vraag jezelf eens af wat je beoogt met het volgen van yoga- en/of meditatielessen.

Heb je een antwoord?

Wat denk je te bereiken?

En hoe zou het voelen in je hoofd en je lijf als je dat doel hebt gehaald? 

Weet je, als dat doel je hart vreugde brengt dan is geen inspanning teveel om het na te streven.

Dan ontstaat vanzelf een focus die ongekend is en verdwijnen alle bijzaken en afleiding als sneeuw voor de zon. 

Kom zondag naar de satsang met dat doel in je hart.

We gaan beginnen met een pranayama oefening, gevolgd door een complete yogales die ieder op zijn eigen niveau kan uitvoeren. We sluiten af met savasana om lichaam en geest de ruimte te geven voor volledige ontspanning zodat ze klaar zijn voor een zittende meditatie. We hebben een verticale ruggengraat nodig om de meditatie zoveel mogelijk effect te laten hebben. Ik vraag je dus nu al om niet te gaan liggen, hoe heerlijk het ook is om te doezelen. Wanneer je op de grond zitten niet fijn vindt, dan regelen we een stoel voor je. Het is in iedere geval belangrijk dat je een kwartier tot twintig minuten onbeweeglijk kan blijven zitten.

Ik kijk uit naar jullie komst!

Publicado por

Liesbeth Steur

In de bergen van de Serra de São Mamede in Portugal op de grens met Spanje woon ik aan de voet van vestingstadje Marvão. Ik schrijf en de natuur is mijn klankbord, de Melkweg mijn uitzicht en de stilte het meest indringende geluid.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *


Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.

%d bloggers like this: